انتشارات هزار کرمان
انتشارات هزار کرمان


   


خلاصه کتاب در دفاع از خلیل ملکی (به همراه مدافعات در دادگاه نظامی)

پژوهشگر مولف در این کتاب کارنامه ی اندیشگی و زندگی سیاسی خلیل ملکی ، سیاستمدار و نظریه پرداز سوسیالیسم ایرانی معاصر را بررسی کرده است ‌. در این کتاب با کوشش های ملکی و حزب او در راه ملی کردن صنعت نفت و بیرون راندن استعمار انگلستان و همکاری های او با رهبر جنبش ضداستعماری، محمد مصدق آشنا می شویم . شناساندن کوشش های ملکی در رهایی دادن سوسیالیسم ایرانی از چیرگی فکری کمونیسم روسی و پایه ریزی مفهوم استقلال طلبانه ی " خط سوم " از دیگر کارهایی است که مولف انجام داده است . کوشش های این سیاست ورز برجسته ی ایرانی ، در دوران پس از کودتای ۲۸ امرداد ۱۳۳۲ برای پیشگیری از بسته شدن فضای سیاسی و مبارزه با تمامیت خواهان و ائتلاف نیروهای مخالف دولت شاه با دولت هایی که پس از ۱۳۳۲ بر سر کار آمدند ، بخشی دیگر از کارنامه ی خلیل ملکی است