انتشارات هزار کرمان
انتشارات هزار کرمان
تبارشناسي فرمانروايان قفقاز در دوران باستان
مشخصات کتاب


علي علي بابايي درمني
قيمت: 950000 ريالدادرسی گذرا ، در جامعه های پس از گذار
مشخصات کتاب


محمدرضا خوبروی پاک
قيمت: 420000 ريال در دفاع از خلیل ملکی  (به همراه مدافعات در دادگاه نظامی)
مشخصات کتاب


دکتر کمال قائمی
قيمت: 1500000 ريالدر هر آنچه مي بينم، کمي از من باقي ست(گزيده اي از شعرها ورباعي هاي سروده شده به شيوه و تحت تاثير عمر خيام)
مشخصات کتاب


فرناندو پسوا
قيمت: 380000 ريالبابک شهريار ايران زمين
مشخصات کتاب


التفات عبدي زاده
قيمت: 640000 ريال روابط فرهنگی ایرانیان و ترکان
مشخصات کتاب


دکتر کامروز خسروی جاوید
قيمت: 550000 ريالمساله آرتساخ ( قراباغ)
مشخصات کتاب


ايساک يونانسيان
قيمت: 850000 ريالهنر رهبری کورش بزرگ
مشخصات کتاب


لاري هدريک
قيمت: 600000 ريالجایگاه سیاسی غلامان در تاریخ ایران
مشخصات کتاب


بشرا دلریش
قيمت: 600000 ريالديوان نکته سنجي
مشخصات کتاب


کاظم سادات اشکوری
قيمت: 200000 ريالکتاب زائر چشمه هاي گمنام
مشخصات کتاب


کاظم سادات اشکوري
قيمت: 250000 ريالسرزمین  تن
مشخصات کتاب


فرشته حق پرست
قيمت: 240000 ريال

صفحه 1 از 4