انتشارات هزار کرمان
انتشارات هزار کرمان

قوانین و مقررات

1-لطفا در انتخاب کتاب ها دقت کنید ، بعد از ارسال کتاب ها با پست امکان پس گرفتن و یا تغییر سفارش وجود ندارد

2- آدرس پستی خود را دقیق در سایت درج کنید،بدیهی است عدم رعایت این نکته ممکن است سبب برگشت خوردن بسته شود و در این صورت هزینه پستی جدیدی باید پرداخت کنید

3-پیشنهادات و انتقادات حود را با ما در میان بگذارید تا در صورت هر گونه اشتباه، نسبت به تکرار نشدن آن در آینده، اقدام شود