انتشارات هزار کرمان
انتشارات هزار کرمان


   


خلاصه کتاب در هر آنچه مي بينم، کمي از من باقي ست(گزيده اي از شعرها ورباعي هاي سروده شده به شيوه و تحت تاثير عمر خيام)